Opzegbrief/wijziging contracttermijn

Naam maatschappij	:	.............

Faxnummer		:	0............

 Eigen woonplaats:..............., Datum: ......... Geachte heer, mevrouw,

De ondergetekende verzoekt u bij deze de bij uw maatschappij 

onder polisnummer ................... gesloten 

(soort)....................verzekering

[] per eerstvolgende premievervaldatum,namelijk ......... om te zetten naar 

   een 1-jarig contract (alleen mogelijk bij particuliere verzekeringen);

[] te beŽindigen per .........

   Mocht deze datum niet juist zijn, dan geldt deze opzegging tegen de 

   werkelijke eerstvolgende afloopdatum of per eerstkomende premie en/of
  
   voorwaarden aanpassing. Wij verzoeken U dan nog even te bevestigen per

   welke datum de verzekering in dat geval komt te vervallen.


Ingevolge het Nieuw Burgerlijk Wetboek behoeft een opzegging NIET meer 

aangetekend plaats te vinden. Mocht U, om welke reden dan ook, deze 

opzegging niet accepteren, dan verwacht ik hiervan binnen een week na 

ontvangst van deze toegezonden fax/brief bericht.


Hoogachtend,

Naam		:.............

Adres		:.............

Postcode	:.............

Woonplaats	:.............